Protección de datos

Protección de Datos

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, e do Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal dase a coñecer a seguinte información xeral e infórmase:

 

ENDEREZO ELECTRÓNICO

Comunicámoslle que no suposto de que non desexe seguir recibindo as comunicacións e informacións que vén recibindo mediante este sistema de comunicación electrónica nolo indique cun correo a info@acubam.org, desta forma os seus datos persoais serán dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga a realizar as referidas comunicacións. Esta mensaxe diríxese exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que o emprego, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimiento ao REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria, por cualquera dos nosos medios de recollida de información, van a ser incorporados a tratamentos automatizados de datos de carácter persoal.

Ditos tratamentos teñen como su única finalidade a xestión profesional (1) por parte da ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM), quen é responsable do tratamento. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM) cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM) adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requerido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o  estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que vostede presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puideran levar a cabo entes colaboradores do titular do tratamento e o propio titular do tratamento.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do tratamento, sempre e cando a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén faise efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.

Para que a información que conteñen os nosos tratamentos estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, na maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou supresión, dirixa un escrito (achegando fotocopia do DNI) a:

ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM)
C/ López de Neira, 3 – Oficina 406, 36202 Vigo (Pontevedra)
Mail: info@acubam.org

(1) Xestión de clientes, realización de orzamentos, xestión contable e fiscal, elaboración de facturas, xestión de recursos humanos, xestión laboral.

 

PÁXINAS WEB

Que o dominio www.acubam.org, a partir de agora website, está rexistrado a nome da ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM)

 

Datos do propietario da website:

Nombre ou razón social: ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM)
CIF: G94078961
Dirección: C/ López de Neira, 3 – Oficina 406
C.P.: 36202
Localidade: Vigo
Provincia: Pontevedra
País: España

Datos de rexistro mercantil:
TOMO LIBRO FOLIO SECCIÓN FOLLA INSCRICIÓN

 

O acceso á website e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso lle recomendamos que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde o mesmo.

É posible que nalgún momento algunha das páxinas da website dispoña de cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario ou cliente e que permiten aos nosos sistemas recordar o idioma e o portal escollidos, así como outras características ou preferencias de navegación do usuario na sua primeira sesión. Estas “cookies” non son invasivas, nin nocivas, nin conteñen datos de carácter persoal, xa que a súa única función é personalizar a súa navegación na forma antes expresada.

 

Estatus de usuario e usos permitidos e prohibidos:

O acceso a e/ou uso do sitio web reflectido como website (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contenidos do sitio web.

O usuario comprométese a empregar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fines ilícitos ou lesivos contra a razón social propietaria da website ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poida causar prexuízo ou impedir o normal funcionamiento do sitio Web.

 

Propiedade intelectual e industrial:

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 1. A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.
 2. Calquera vulneración dos dereitos de propietario da website ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
 3. A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.
 4. Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio Web.

O propietario da website non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran traer causa de:

 1. A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 2. A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 3. A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 4. A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
 5. O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes condicións xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou ao orde público, do sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 6. A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio Web.
 7. O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio Web.

A efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produxo unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na Web, deberá notificar dita circunstancia a ASOCIACIÓN CULTIVOS BAIXO MIÑO (ACUBAM), indicando:

 1. Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación a presenta un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.
 2. Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación na Web.
 3. Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.
 4. Declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e calquera das páxinas web da website estará sometido ás seguintes condicións:

 1. Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos da website.*
 2. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes á website.
 3. Baixo ningunha circunstancia, o propietario da website será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

 

Duración e modificacións:

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, o propietario da website resérvase o dereito para interrumpir, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

Poderá modificarse unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio Web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

 

Lexislación aplicable e xurisdicción:

As presentes condicións xerais rexiranse pola lexislación española.

O propietario da website e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidera corresponder, sométense á xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No suposto de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, o propietario da website e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles, sométense á xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de Vigo.

X