Plan de internacionalización mediante realización de accións de promoción exterior conxunta

Resumo do proxecto: O sector do agro no Baixo Miño xurde nos anos 80 como unha nova actividade económica, coa intención de crecer e consolidarse como unha fonte de desenvolvemento económico e social da comarca, experimentando un crecemento exponencial nos últimos anos, chegando a abarcar, ademais do mercado nacional, mercados internacionais europeos e de Oriente medio.

Neste último ano, a Asociación de Cultivos Baixo Miño – ACUBAM, aposta polo fortalecemento do sector deseñando un plan estratéxico como ferramenta de planificación e xestión. A internacionalización das empresas do sector é un dos eixos principais de actuación dentro deste novo Plan Estratéxico Sectorial, materializada en acadar novos mercados e incrementar as vendas dos produtos e servizos a nivel internacional, a través de accións de promoción exterior e misións comerciais, de profesionalización das áreas internacionais nas empresas e de incremento de coñecemento sobre novos mercados.

O proxecto en concreto avanza na materialización destas accións, có obxectivo último de Mellorar a competitividade das empresas do agro da comarca de O Baixo Miño, a través do fortalecemento e posicionamiento en mercados internacionais.

Os resultados a alcanzar son:

  • Incremento de presenza das empresas do sector agro representadas en ACUBAM, en mercados internacionais
  • Aumento das vendas de produtos e servizos a nivel internacional: Mellora dos ratios de rentabilidade económica das empresas
  • Creación de emprego e maiores índices de estabilidade laboral no sector.

Accións financiadas: Realización de misións comerciais e fortalecemento comunicativo do sector.

X